رضا ارضی سلطان

رضا ارضی سلطان

مدیر تیم خبری و رسانه

رضا ارضی سلطان از سال ۱۳۹۱ بعنوان مدیر تیم خبری و رسانه این مجموعه انتخاب و کماکان در این بخش در مکعب مشغول به فعالیت می باشد و در سفرهای تیم ایران در سالهای اخیر به مسابقات جهانی با سمت تدوین گر و عکاس کاروان کشورمان را همراهی کرده است.