میثم ترکزبان

میثم ترکزبان

مدیر شعب

میثم ترکزبان عضو هیئت مدیره شرکت مکعب از سال ۱۳۸۹ بعنوان مدیر شعب در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد.