میثم جعفری

میثم جعفری

مدیر استراتژیک و تحقیق و توسعه

میثم جعفری عضو هیئت مدیره مکعب و فوق لیسانس مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۹ بعنوان مدیر استراتژیک و تحقیق و توسعه این مجموعه انتخاب و کماکان در این بخش در مکعب مشغول به فعالیت می باشد.