مهدی داودپور

مهدی داودپور

مدیر برگزاری رویدادها

مهدی داودپور مهندس مکانیک و عضو هیئت مدیره مکعب از سال ۸۹ بعنوان مدیر فنی رویدادهای مکعب و از سال ۹۴ بعنوان مدیر برگزاری رویدادها در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد.