انتخابی مسابقات جهانی

سومین دوره لیگ ایران

سومین دوره لیگ ایران

رکورد تعداد شرکت کنندگان شکسته

دومین دوره لیگ ایران

دومین دوره لیگ ایران

نخستین بار در دو بخش

Iran Games League (IGL) 2015

Iran Games League (IGL) 2015

First gaming league in the

مسابقات کشوری سال ۹۳ انتخابی فرانسه

مسابقات کشوری سال ۹۳ انتخابی فرانسه

قهرمانی جهان برای نخستین بار

مسابقات کشوری سال ۹۲ انتخابی فرانسه

مسابقات کشوری سال ۹۲ انتخابی فرانسه

اعزام قهرمانان به مسابقات جهانی

مسابقات کشوری سال ۹۱ انتخابی فرانسه

مسابقات کشوری سال ۹۱ انتخابی فرانسه

اولین سال اعزام ایران به